Creative Content

สร้างสรรค์เนื้อหาที่ตรึงใจผู้บริโภค ที่มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ทั้งการสร้างการรับรู้(Awareness) การสร้างปฏิสัมพันธ์หรือมีส่วนร่วม Engagement ไปจนถึงการตัดสินใจซื้อสินค้า และแนะนำสินค้าต่อ โดยเรามีการวางกลยุทธในการสร้างสรรค์เนื้อหาที่ชัดเจน และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  https://vimeo.com/514200018 +66 (0) 2308 5195 +66 (0) 2308 5196

Creative Content Read More »