fbpx
Previous
Next

CSR ACTIVITY

สร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสังคมที่เป็นประโยชน์และเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว
ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม ตัวอย่างเช่น

โครงการ Sounds of Earth
สุนทรียนุรักษ์ (Aesthetic Conservation) งานดนตรีที่สร้างการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ
ฟังเพลงแบบไม่รบกวนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผ่านหูฟังที่มีคลื่นความถี่ที่ให้เสียงดัง
ราวกับนั่งชมดนตรีอยู่ในคอนเสิร์ตแบบ 360 องศา ตอบโจทย์ Social Distancing

โครงการ Listen to the Earth in Silence
การนำเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วม ด้วย Silent Music การเล่นดนตรีให้ผู้ฟังผ่านหูฟัง
ที่มีคลื่นความถี่ ที่ให้เสียงดังราวกับนั่งชมดนตรีอยู่ในคอนเสิร์ต ตอบโจทย์สุขอนามัย
ในยุค COVID-19 ที่ต้องมี Social Distancing