fbpx

สร้างสรรค์เนื้อหาที่ตรึงใจผู้บริโภค ที่มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ทั้งการสร้างการรับรู้
(Awareness) การสร้างปฏิสัมพันธ์หรือมีส่วนร่วม Engagement ไปจนถึง
การตัดสินใจซื้อสินค้า และแนะนำสินค้าต่อ โดยเรามีการวางกลยุทธในการสร้างสรรค์
เนื้อหาที่ชัดเจน และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ