fbpx

DIGITAL MARKETING

วางแผนการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ในทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook, Twitter,
Instagram, Google โดยเพิ่มการเข้าถึงอย่างมีประสิทธิภาพ
พร้อมวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด เพื่อช่วยกำหนดทิศทางการโฆษณาและประชาสัมพันธ์อย่างครบวงจร

PR STRATEGY
กำหนดกลยุทธ์และการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ ทั้งรายการโทรทัศน์
คลิปสั้น สปอตโฆษณา ภาพยนตร์สั้น แบนเนอร์ และรูปแบบอื่น ผ่านช่องทางต่างๆ
ทั้งสื่อโทรทัศน์ (On Air) สื่อออนไลน์ (Online) และกิจกรรมต่างๆ (On Ground)